Tâm tình 
hành hương

Con nay trở về 

Bài số 2

LÁ THƯ HÀNH HƯƠNG

Con nay trở về, 
thưa Cha!

C</